Close

22 113 40 60 szkolenia@inelo.pl

Wiedza

3 tygodnie bez odp.reg.
Odpoczynki tyg.
AUSTRIA zgłoszenie
NIEMCY zgłoszenie
FRANCJA zgłoszenie
4Trans a Loi Macron
Święto w sobotę
Min. stawki dzienne
Odpoczynki na promie
Minimalna płaca
Windows® 10
 • 3 tygodnie w trasie bez odpoczynku tygodniowego regularnego – czy to możliwe?

  Autor:  Michał Senger, Ekspert ds. wdrożeń i szkoleń

  W niniejszym artykule przedstawimy rozwiązanie, które pozwoli w zgodzie z obowiązującymi przepisami wyeliminować konieczność odbioru 45-godzinnego tygodniowego odpoczynku regularnego podczas 3-tygodniowej trasy.

   

  W transporcie międzynarodowym bardzo popularnym systemem jazdy jest system 3/1. Pracujący w ten sposób kierowca, podczas realizacji zlecenia spędza 3 tygodnie w trasie i 1 tydzień w domu. Właśnie w tym systemie, na 3 tygodnie jazdy wymagany jest zazwyczaj przynajmniej jeden odpoczynek regularny (powyżej 45 h). Wynika z tego istotny z punktu widzenia przedsiębiorcy problem zwiększonych kosztów i dodatkowej pracy administracyjnej.

  Zgodnie z europejskimi przepisami, kierowca nie może odbierać odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinie pojazdu, a to oznacza potrzebę zorganizowania i poniesienia kosztów nocowania kierowcy w hotelu. Wystarczy jednak znajomość kilku prostych reguł, aby uniknąć podobnych komplikacji.

   

  Z czego wynika zakaz odbioru odpoczynków 45-godzinnych w kabinie pojazdu i w jaki sposób jest egzekwowany przez służby kontrolne?

  Rozporządzenie 561/2006/WE art. 8 ust. 8.

  Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

   

  Już od 2006 roku, zgodnie z art. 8 ust. 8 Rozporządzenia 561/2006/WE, w żadnym kraju nie można odbierać regularnych odpoczynków tygodniowych (powyżej 45 h) w kabinie pojazdu. Przez wiele lat przepis ten był martwy, ponieważ żaden z krajów członkowskich UE nie nakładał kar za jego naruszenie. Obecnie z kontrolami i sankcjami za odbiór odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinie pojazdu można się już spotkać we Francji, Belgi oraz w Niemczech. Nakładane kary dotyczą jednak tylko naruszeń na tzw. „gorącym uczynku”. Oznacza to, że podczas kontroli sprawdzany jest stan faktyczny a jej wynik opiera się na zeznaniach kierowcy, nie zaś na dokumentacji. Warto podkreślić, że w obecnym brzmieniu, przepisy nie nakazują posiadania dowodu spędzania odpoczynków poza kabiną (np. faktur za nocleg w hotelu).

  Kary za odbiór regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinach pojazdu w poszczególnych krajach:

  • Francja: 1500 euro kary za pierwsze stwierdzone naruszenie, każde kolejne naruszenie jest zagrożone karą w wysokości 3000 euro,
  • Belgia: do 1800 euro
  • Holandia: zgodnie z taryfikatorem, kara wynosi 1500 euro, do tej pory nie odnotowaliśmy jednak żadnego przypadku kontroli ani karania w tym kraju
  • Niemcy: do 500 euro dla kierowcy, do 1500 euro dla firm.

  Wysokość kar w Niemczech oczekuje na zatwierdzenie i wprowadzenie do taryfikatora – obecnie trwa proces służący wypracowywaniu praktyki kontrolnej. Zakończenie okresu przejściowego i rozpoczęcie kontroli na szerszą skalę zaplanowane zostało na koniec wakacji.

  Belgijskie służby kontrolne zdecydowanie wyprzedziły działania niemieckich inspekcji i początkiem czerwca br. przeprowadziły zmasowaną kontrolę na parkingach wokół portu Zeebrugge. Głównym celem przedmiotowej kontroli była weryfikacja odbierania tygodniowych odpoczynków regularnych. W sumie skontrolowano ponad 120 samochodów ciężarowych. W przypadku 46 pojazdów kontrola zakończyła się wykryciem nieprawidłowości oraz nałożeniem wysokich kar w łącznej wysokości 113 tys. euro. Jak do tej pory była to największa akcja kontrolna tego typu.

  Jakie rozwiązanie można zastosować już dziś?

  Istnieje jednak sposób, dzięki któremu kierowca podczas 3-tygodniowej trasy będzie mógł całkowicie wyeliminować 45-godzinne odpoczynki regularne. Przedstawiona metoda wykluczy konieczność organizacji zakwaterowania oraz związane z tym koszty. Wystarczy znać 3 proste zasady pozwalające na wykonanie wyłącznie odpoczynków tygodniowych skróconych podczas 3-tygodniowej podróży, bez naruszeń obowiązujących regulacji prawnych:

  • Kierowca może wyruszyć w trasę dopiero z początkiem pierwszego tygodnia, po uprzednich dwóch odpoczynkach tygodniowych regularnych (przynajmniej 90h). Oznacza to, że wyjazd w trasę ma nastąpić w poniedziałek, a nie w niedzielę.

   

  • Konieczne jest, aby kierowca wrócił z trasy w tygodniu nr III, czyli najpóźniej w niedzielę o 23:59 i rozpoczął minimalny odpoczynek tygodniowy regularny 45 h wraz z rekompensatami.

   

  • Podczas trasy, maksymalnie co 6 okresów 24-godzinnych, należy odebrać odpoczynek tygodniowy skrócony (min. 24 h). Te odpoczynki tygodniowe skrócone należy zrekompensować w tygodniu nr IV.

   

  Przykład:

  Podsumowanie: Zachowanie tych 3 prostych zasad pozwala na zaliczenie do tygodnia nr I oraz tygodnia nr III regularnych odpoczynków tygodniowych.  

  Rozporządzenie 561/2006/WE art. 8 ust. 6.

  W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej:

  – dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku, lub

  – jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku, trwający co najmniej 24 godziny. (…)

  W trakcie całej trasy, przy stosowaniu w/w reguł, może wystąpić kilka odpoczynków tygodniowych skróconych z rzędu, będzie to w pełni zgodne z zapisami art. 8 ust. 6 Rozporządzenia 561/2006. Tydzień w domu, który kierowca spędzi po zakończeniu trasy, pozwoli zrekompensować wszystkie wcześniejsze  odpoczynki tygodniowe.


  Jak wygląda stosowanie w/w zasad w praktyce?

  Takie rozwiązanie stosowane jest z sukcesem przez największych przewoźników międzynarodowych. Wysokiej jakości oprogramowanie do kontroli naruszeń, jak np. TachoScan doskonale poradzi sobie z takimi sytuacjami.

  Zgodnie z przytoczonym art. 8 ust. 6 Rozporządzenia 561/2006, ważne jest zachowanie reguły, aby w dwóch kolejnych tygodniach kalendarzowych kierowca odebrał przynajmniej jeden regularny i jeden skrócony odpoczynek tygodniowy. Takie sformułowanie treści przepisu nie wyklucza więc odebrania kilku skróconych odpoczynków tygodniowych pod rząd.

    Co w przyszłości?

  Komisja Europejska, w ramach Pakietu Mobilności, planuje zmiany również w zakresie Rozporządzenia 561/2006. Część tych zmian może umożliwić realizację 3-tygodniowych tras bez odpoczynku tygodniowego regularnego. Te zmiany to jednak kwestia przyszłości, tymczasem proponowane przez nas rozwiązanie można stosować już dziś bez ryzyka naruszenia obowiązujących przepisów.

  O innych sposobach optymalnego planowania czasu pracy kierowców, uwzględniających również aspekty rozliczania delegacji i specyfikę poszczególnych firm transportowych, można się dowiedzieć na indywidualnych szkoleniach przeprowadzanych przez ekspertów INELO. Po szczegółowe informacje na temat terminów, lokalizacji i programu szkoleń zapraszamy na www.szkoleniadlatransportu.pl.

 • Odpoczynek tygodniowy regularny w kabinie pojazdu oraz sankcje z tytułu naruszenia przepisów

  Autor: Piotr Krystek, Ekspert ds Wdrożeń i Szkoleń

   

  Polscy przewoźnicy dysponują jedną z największych flot w Europie i wykonują pracę przewozową dla wielu firm spedycyjnych. W naszym kraju rynek transportowy wyróżnia profesjonalizm i wyjątkowa konkurencyjność cen. W celu uświadomienia problemu, jakim jest prawidłowe realizowanie tygodniowych odpoczynków, warto przytoczyć obowiązujące przepisy: art. 8 pkt 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 561/2006:

  Rozporządzenie 561/2006/WE art. 8 ust. 8.

  Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać  w   pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do  spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

  W nawiązaniu do przepisu, kierowca ma pełne prawo do realizacji odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on prawidłowo wyposażoną kabinę, jednak tylko i wyłącznie w przypadku stosowania dziennego lub skróconego odpoczynku tygodniowego.

  Warto przytoczyć definicję odpoczynku tygodniowego z rozporządzenia 561/2006/WE:  jest to regularny trwający, co najmniej 45 godzin lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający krócej niż 45 godzin jednak nie mniej niż 24 godziny.

  Jeżeli więc odpoczynek trwa ponad 45 godzin i jest on odbierany poza miejscem zamieszkania kierowcy, to wymagany jest nocleg poza samochodem, na przykład w hotelu. Przytoczone przepisy obowiązują już od 2006 roku, jednakże inspektorzy na terenie całej Europy nie mieli możliwości karania za wykroczenie, ponieważ nie było odpowiednich zapisów w taryfikatorach.

  Jednym z pierwszych krajów, który postanowił uregulować tę kwestię, jest Francja. 10 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa do walki z nieuczciwą konkurencją społeczną. Ustawa ta na mocy prawa Unii Europejskiej umożliwia ściganie pracodawców, którzy wykorzystują pojazdy ciężarowe jako stałe miejsca noclegowe dla zatrudnianych kierowców. Przepis ten przewiduje również karę dla firmy, która świadomie pominęła zapis z przytoczonego wcześniej artykułu 8 pkt 8 Rozporządzenia 561/2006.

  Pod naciskiem międzynarodowego środowiska transportowego, rząd francuski zakwalifikował tego typu wykroczenie do kategorii V z przewidywaną karą 1000-1500 euro, a ostateczną kwota przewidziana przepisami to 30 tysięcy euro oraz nawet do roku pozbawienia wolności (artykuł L. 3315-4-1). Ustawa nie przewiduje, aby kierowca odpowiadał za brak zapewnienia mu miejsca do spania poza kabiną pojazdu.

  Kolejnym krajem, który wprowadził sankcje z tytułu nieprzestrzegania tego typu przepisów, jest Belgia. Kara za wspomniane naruszenie w Belgii wynosi nawet 1800 euro. W przypadku braku natychmiastowej wpłaty, służby te są uprawnione do zatrzymania pojazdu i żądania kaucji zwrotnej lub gdy kara nie zostanie opłacona w ciągu 96 godzin, do konfiskaty pojazdu. Dla spraw, które trafią do sądu, a sąd uzna winę przewoźnika, kara może wynieść nawet 60 000 euro.

  Jednakże warto nadmienić, w nawiązaniu do wytycznych obowiązujących na terenie Belgii lub Francji, że karany będzie odpoczynek tygodniowy jedynie  w czasie  kontroli. W związku z tym kierowca może dostać mandat tylko z tytułu naruszenia „na gorącym uczynku”.

  Jak wynika z opublikowanego raportu i zaleceń Niemieckiej Komisji Bundestagu ds. Transportu dotyczących zmian w ustawach GüKG (Ustawa o drogowym transporcie towarowym), StVG (Ustawa o transporcie drogowym) i FPersG (Ustawa o kierujących pojazdami), rozwiązaniem problemu jest wprowadzenie sankcji dla przewoźników nierealizujących powyższych zapisów.  Według komisji w Niemczech obserwowana jest praktyka spędzania przez kierowców odpoczynku w kabinie ciężarówki („koczownictwo”). W celu walki z tym postępowaniem, wprowadzono zmiany w niemieckiej ustawie o kierujących pojazdami uściślające, że „regularne tygodniowe odpoczynki zgodne z 8 art. rozporządzenia (WE) nr 561/2006 nie mogą być spędzane w pojeździe”.

  Nowe regulacje zostały wprowadzone 25 maja 2017 roku. Niemiecki BAG potwierdził również stosowanie nowego taryfikatora. Znane są przypadki kontroli kierowców, podczas których inspektorzy ukarali mandatem stosownie 500 euro dla kierowcy i 1500 euro dla przedsiębiorcy.

  Również w Wielkiej Brytanii zaczęły pojawiać się głosy, że kierowcy nie powinni odbywać 45-godzinnych przerw w kabinach. Artykuły poruszające ten temat były publikowane w „The Times” oraz „Daily Mail”. Dlatego od 1 listopada 2017 r. służby kontrolne w Wielkiej Brytanii będą  mogły nakładać kary za odbiór regularnych tygodniowych okresów odpoczynku (45 godzin) w kabinie pojazdu. 300 GBP – tyle wyniesie maksymalna wysokość kary dla kierowcy.

  W krajach takich jak Belgia, Francja czy Niemcy, powyższe naruszenie jest kontrolowane bez względu na miejsce postoju pojazdu. Brytyjczycy będą karać przede wszystkim w przypadkach, gdy kierowca odbiera odpoczynek tygodniowy regularny w kabinie pojazdu w sąsiedztwie dróg publicznych (np. w zatoczkach), gdzie brak jest infrastruktury, tj. toalet, pryszniców czy punktów gastronomicznych. Wpływ na taką decyzję miały skargi mieszkańców terenów przyległych do parkingów bez infrastruktury, którzy narzekali na hałas, zaśmiecanie oraz zachowania aspołeczne.

  W opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Evgeni Tanchieva (Sprawa C-102/16), każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może karać kierowców, którzy obowiązkową,  długą pauzę odbiorą w kabinie ciężarówki, a nie w hotelu lub domu.

  Dlatego już dziś warto zadbać o prawidłowe rozplanowanie trasy kierowcy, tak aby podczas wyjazdu nie musiał odbierać odpoczynków tygodniowych regularnych (możliwe nawet w systemie 3/1) lub aby odbierał je w miejscu, gdzie może skorzystać z hotelu.

  Dzięki programowi 4Trans istnieje możliwość monitorowania czy kierowca realizuje prawidłowo odpoczynki tygodniowe. Opcją która pomoże w analizie takiego zdarzenia jest „Wykres tygodniowy”. W przypadku zaistnienia podejrzeń, można uruchomić opcję „Naruszenia Kierowcy wg ITD”, która wskaże, czy zapisy na karcie magnetycznej lub wykresówce są prawidłowe.

  Ponadto warto zwrócić uwagę, że 31 maja 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt długo oczekiwanych zmian dla sektora transportowego. Najważniejsze punkty zaprezentowane w tzw. Pakiecie drogowym dotyczą norm czasu jazdy i odpoczynku (Rozporządzenie 561/2006) oraz systemu tachografów (Rozporządzenie 165/2014).

  Pakiet drogowy zakłada między innymi zmiany dotyczące norm czasu odpoczynku (odnoszące się do Rozporządzenia 561/2006/WE) czyli realizację przynajmniej dwóch regularnych i dwóch skróconych tygodniowych okresów odpoczynku w ciągu 4 tygodni, zamiast przynajmniej jednego regularnego.

  Doprecyzowany zostanie również zakaz odbierania odpoczynków powyżej 45 godzin w kabinie pojazdu. Planowana jest zmiana treści artykułu 8 oraz wprowadzenie przymusu odbierania rekompensat tylko z odpoczynkami 45-godzinnymi. To sprawi, że przepis będzie łatwiej egzekwowalny dla służb kontrolnych.

  Zawiłość aktów prawnych i ciągle pojawiające się wytyczne wymuszają na przedsiębiorcach regularne pozyskiwanie wiedzy. W celu uniknięcia nieprawidłowości oraz mandatów warto jest uczestniczyć w spotkaniach branżowych, na których eksperci z całej Polski dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą.

 • Zespół Inelo Szkolenia przygotował zbiór najważniejszych zasad dotyczących zgłaszania kierowców oddelegowanych na terytorium Austrii.

  W poniższej prezentacji znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące wypełniania zgłoszenia ZKO3-T. Wszelkie nowe zgłoszenia w transporcie po 01 czerwca 2017 powinny być wystawiane przy użyciu tego formularza.

  Kliknij w poniższy obrazek, aby wyświetlić instrukcję (PDF):

   

 • Zespół Inelo Szkolenia przygotował zbiór najważniejszych zasad dotyczących zgłaszania kierowców w Niemczech.

  Od 30 czerwca 2017 wszelkie zgłoszenia kierowców oddelegowanych na terytorium Niemiec powinny być wystawione obligatoryjnie poprzez serwis internetowy meldeportal-mindestlohn.de

  W poniższej prezentacji znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące wypełniania zgłoszenia.

  Kliknij w poniższy obrazek, aby wyświetlić instrukcję (PDF):

   

  Stan na 23 .06.2017.

   

   

 • W związku z licznymi pytaniami Zespół Inelo Szkolenia przygotował instrukcję: „SIPSI – Wskazówki dotyczące wypełnienia dokumentu”.

  Jak informowaliśmy w aktualnościach na naszej stronie inelo.pl po 01.01.2017 wszelkie zaświadczenia dla kierowców oddelegowanych na terytorium Francji powinny być wystawione poprzez serwis internetowy www.sipsi.travail.gouv.fr

  W poniższej prezentacji znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące wypełniania zaświadczenia poprzez stronę francuskiego Ministerstwa Pracy.

  Kliknij w poniższy obrazek, aby wyświetlić instrukcję (PDF):

  SIPSI

  Stan na 18.07.2019

 • Jak 4Trans policzy za Ciebie płace minimalną we Francji?

  Autor: Mateusz Włoch, Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń

  Data publikacji: 29-07-2016

  Oprogramowanie 4Trans dla firm transportowych potrafi rozliczyć w pełni nie tylko ewidencje czasu pracy kierowców oraz delegacje zgodnie z przepisami w Polsce, ale również płacę minimalną w takich Państwach jak Niemcy, Norwegia, czy wspomniana w tytule Francja. Jak to zrobić?

  Wystarczy wprowadzić do programu te same dane, które musimy  wysłać do firm, które nas rozliczają, czyli:

  • Odczyty kart kierowców lub skany wykresówek
  • Daty wyjazdu/powrotu kierowcy z bazy oraz przekroczeń granic

  Na podstawie powyższych danych dobrze ustawione oprogramowanie 4Trans policzy zgodnie z przepisami należne pracownikowi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, nocne oraz dyżury. Ważnym elementem, który program wykaże będzie ew. wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego w innych krajach. Pod przyciskiem drukuj znajdziemy niezbędną do okazania podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy pełną ewidencje czasu pracy.

  Przy prawidłowo ustawionym programie samo wyliczenie polskiej oraz niemieckiej lub francuskiej (w zależności od tego, gdzie wykonywaliśmy transport) ewidencji czasu pracy sprowadza się do kliknięcia w dwa przyciski „Wylicz” oraz „Drukuj”. Ustawienie programu zgodnie z zapisami w regulaminie, obwieszczeniu czy w umowie o pracę w poszczególnych firmach nie stanowi żadnej bariery, pomagają to zrobić nasi trenerzy podczas wdrożeń oraz szkoleń indywidualnych. Regularnie organizujemy też szkolenia otwarte w całej Polsce, na których przekazujemy aktualną wiedzę związaną z przepisami oraz praktykami kontrolnymi. Taką wiedzę przekazaliśmy w ciągu ostatniego roku ponad 5 tysiącom osób.

  Nie tylko firmy transportowe decydują się na korzystanie z naszego oprogramowania. Bardzo często są to również firmy, które zaczynają lub poszerzają swoją działalność biznesową o usługi rozliczania czasu pracy. Potrafią one dostrzec paradoks, że pomimo iż temat samego rozliczania czasu pracy np. we Francji wydaje się bardzo skomplikowany, okazuje się, że samo rozliczenie posiadając odpowiednie oprogramowanie sprowadza się do kilku prostych kliknięć. W związku z tym w ostatnim czasie widzimy duży wzrost zainteresowania właśnie wersją usługową 4Trans. Osoby, które wybierają nasz system  biorą przykład z największych i najlepszych firm działających już na rynku, które w ramach miesięcznego abonamentu za każdego kierowcę tworzą niezbędne dla rozliczenia raporty, wykorzystując do tego wyłącznie oprogramowanie 4Trans firmy Inelo.

  flaga francuskaJak oprogramowanie pomaga w spełnieniu wymogów oddelegowania kierowców do Francji?

  Najważniejsze informacje dotyczące rozliczenia i obowiązków związanych z oddelegowaniem kierowców na terytorium Francji:

   

  I. Powołanie przedstawiciela

  W sytuacji, gdy kierowcy wykonują pracę na terytorium Francji niezbędne jest powołanie przedstawiciela. Przedstawiciel powinien znajdować się we Francji. Jest głównie odpowiedzialny za kontakt z służbami kontrolnymi oraz za przechowywanie dokumentacji takiej jak:

  • Zaświadczenia o oddelegowaniu
  • Ewidencja czasu pracy kierowców we Francji
  • Dokumenty potwierdzające zapłatę faktycznego wynagrodzenia

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, wynegocjowaliśmy korzystne warunki w międzynarodowej firmie świadczącej usługi przedstawicielstwa dla wszystkich, którzy posiadają oprogramowanie 4Trans. Kontakt do przedstawiciela wraz ze szczegółami są bezpośrednio przekazywane przez dział sprzedaży: www.inelo.pl/kontakt.

  II. Wypełnienie zaświadczenia o oddelegowaniu

  Jeśli firma posiada już przedstawiciela może przystąpić do wypełnienia zaświadczenia o oddelegowaniu. W najnowszej wersji 4Trans jest możliwość wypełnienia takiego zaświadczenia. W programie wszystkie pola zaświadczenia są przetłumaczone na język polski dla wygody uzupełniania. Większość pól jest automatycznie uzupełnianych na podstawie wytycznych francuskiego ministerstwa oraz wcześniej wprowadzonych danych. W razie wątpliwości w pomocy programu znajduje się specjalnie przygotowany tutorial, który krok po kroku pokazuje co należy wpisać w poszczególne pola. Nasi pracownicy dbają nieprzerwanie o aktualność wzorów i w przypadku zmian wydają stosowny komunikat m.in. na naszej stronie oraz wprowadzają aktualizacje oprogramowania.

  wyglad najnowszej wersji oprogramowania 4transWygląd najnowszej wersji oprogramowania 4Trans

  III. Wymagane dokumenty w pojeździe

  Przed wykonaniem transportu na terytorium Francji firma powinna wyposażyć swojego kierowcę w dwa niezbędne dokumenty:

  – prawidłowo wypełnione zaświadczenie o oddelegowaniu

  – umowę o pracę

  Za brak w/w dokumentów lub ich błędne wypełnienie służby kontrolne mogą nakładać kary bezpośrednio na drodze. Pozostałe dokumenty takie jak umowa powołania przedstawiciela, ewidencja czasu pracy (czyli raport nr. 254 „Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów” z  4Trans), dowody wypłaty wynagrodzenia, drugi egzemplarz zaświadczenia o oddelegowaniu powinny być przechowywane u przedstawiciela. Zgodnie z wytycznymi mogą być one dostępne w wersji elektronicznej (np. PDF).

  Szczegółowe wymagania, wytyczne oraz sposoby rozliczania są omawiane na szkoleniach otwartych organizowanych w całej Polsce przez naszą firmę. Każdy, kto chce poszerzyć swoją wiedzę może się zapisać na takie szkolenie na stronie www.szkoleniadlatransportu.pl.

  Uczestnicy chwalą  i doceniają szkolenia organizowane przez INELO za to, że pokazujemy jak każdy w nieskomplikowany sposób może samodzielnie w swojej firmie rozliczać czas pracy kierowców. Gro uczestników naszych szkoleń to pracownicy i właściciele  firm,  które rozliczają firmy transportowe co również potwierdza jakość i aktualność przekazywanej przez naszych trenerów wiedzy.

  IV. Rozliczenie CP we Francji od początku do końca

  Najbardziej obszernym tematem jest samo rozliczenie czasu pracy we Francji, ale gdy skupimy się tylko na tym, co użytkownik programu powinien zrobić to temat okazuje się niezwykle prosty i sprowadza się do 3 kroków:

  a) Wprowadzenie odpowiedniej stawki dla pracownika

  Jednym z najważniejszych elementów jest wprowadzenie odpowiedniej stawki zgodnie z wytycznymi francuskimi, wg. której będziemy rozliczać pracownika. W przypadku kierowców międzynarodowych w transporcie towarów najczęściej będzie to 10 Euro. To w jaki sposób dobrać stawkę zostało wyjaśnione szczegółowo w pomocy programu w tutorialu pokazującym krok po kroku jak rozliczyć czas pracy we Francji oraz wypełnić zaświadczenie.

  tutorial

  b) Wprowadzenie wjazdów i wyjazdów z terytorium Francji

  Aby program był w stanie policzyć czas pracy kierowcy na terytorium Francji należy wprowadzić do niego informacje o przekroczeniach granic przez kierowcę, a resztę obliczeń wykona automatycznie. W zależności od potrzeb konkretnych firm istnieje kilka możliwości wprowadzania takich odcinków – od możliwości ręcznego wpisywania, importu pliku excel’a, aplikację  na telefon dla kierowcy po pełną automatyzacje poprzez system GBOX Assist.

  Najbardziej popularnym sposobem wśród użytkowników programu jest wprowadzanie odcinków zagranicznych bezpośrednio w delegacjach tworzonych w przystępny (graficzny)  sposób na wykresie tygodniowym:

  przyklad delegacji na wykresie tygodniowymPrzykład delegacji na wykresie tygodniowym wraz z wprowadzonymi odcinkami pobytu na terytorium Francji i Niemiec.

  Od niedawna istnieje również możliwość, że kierowca wprowadza przekroczenia granic w aplikacji na telefon i wysyła je bezpośrednio do oprogramowani 4Trans. W takim przypadku zadaniem osoby rozliczającej jest jedynie zatwierdzenie gotowej delegacji i wydruk rozliczenia diet i ryczałtów za nocleg.

  c) Wyliczenie ewidencji czasu pracy i wydrukowanie gotowego raportu

   Dla użytkownika programu sam sposób rozliczenia nie różni od dotychczasowego wyliczenia polskiej ewidencji czasu pracy. Mając wprowadzone powyższe dane o odcinkach zagranicznych oraz odczyty z kart kierowców lub wykresówki przechodzi na ewidencję czasu pracy i wybiera „Wylicz”. Program sam wyliczy wymagane składniki wynagrodzenia we Francji i wyświetli dodatkowe wiersze w ewidencji:

  CP FrancjaTo wszystko! Po wydrukowaniu ewidencji czasu pracy widoczna będzie ew. wysokość dopłaty za czas pracy na terytorium Francji.

  Niezbędna dokumentacja czasu pracy na terytorium Francji znajduje się w jednym raporcie nr. 254 „Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów”. Znajdują się tam wszelkie informacje wymagane dekretem oraz wytycznymi strony francuskiej. Dla zredukowania kosztów tłumaczeń raport jest gotowy w dwóch językach: polskim oraz francuskim.

  rejestr czasu pracy na terytorium innych krajow

  Program po kliknięciu przycisku „Wylicz” oblicza amplitudę czasu pracy, godziny nadliczbowe, dodatki za godziny nocne oraz dodatek stażowy zgodnie z przepisami we Francji. Warto zwrócić uwagę na to, że program również automatycznie rozpozna odpowiednie zdarzenia (jazdy, pracy, dyspozycyjności) do wyliczenia czasu pracy we Francji oraz porówna wykazane wynagrodzenie we Francji z wypłaconym wynagrodzeniem oraz dodatkami związanymi z delegacjami w Polsce. W efekcie otrzymamy kwotę, którą należy dopłacić za ten czas pracy kierowcy lub potwierdzenie, że ta kwota została wypłacona.

  Automatyczne wyliczenie wynagrodzenia we Francji nie byłoby możliwe bez dogłębnej analizy kodeksu pracy, kodeksu transportu, dekretów, układów zbiorowych oraz wytycznych. Nasi eksperci poświęcili wiele dni pracy na analizę sposobu wyliczenia wszystkich wymaganych składników czasu pracy kierowców we Francji, konsultowali się z francuskimi biurami prawnymi specjalizującymi się w przepisach z zakresu czasu pracy pracowników delegowanych. Duża grupa programistów  z wieloletnim doświadczeniem pracująca nad ciągłym rozwojem oprogramowania 4Trans pozwala na szybkie wprowadzenie zmian w przypadku jakichkolwiek zmian przepisów czy wytycznych.

  Dbamy również o to, żeby domyślne ustawienia programu były bezpieczne dla firmy, a nasi trenerzy podczas szkoleń indywidualnych oraz otwartych przekazują wiedzę umożliwiającą korzystanie z ustawień programu przydatnych w konkretnych sytuacjach występujących w Państwa firmach.

  Najlepszym podsumowaniem tego artykułu będą słowa, przytaczane przez naszych trenerów zapytanych o reakcje użytkowników 4Trans po szkoleniu z rozliczania czasu pracy:

  Przed szkoleniem bałem się tego tematu, teraz widzę, że rozliczenie czasu pracy we Francji nie jest w ogóle trudniejsze od rozliczania MiLoG’a, czy polskiej ewidencji. Przecież nie muszę znać się na rozliczaniu amplitudy czy nadgodzin, wystarczy, że program się na tym zna, a ja tylko kliknę „Wylicz”.

 • Autor: Adam Kapuściński

  Zgodnie z art. 130 §2 Kodeksu Pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Podczas przeliczania ewidencji czasu pracy w programie 4Trans w okresach rozliczeniowych, w których święto wystąpi w sobotę pojawi się informacja:

  Uwaga! Planowany czas pracy jest różny od normy czasu pracy w bieżącym okresie rozliczeniowym.

  Udzielanie dnia wolnego

  W związku z występowaniem święta w sobotę w danym okresie rozliczeniowym należy wskazać dodatkowy dzień wolny. W oprogramowaniu 4Trans można wskazać taki dzień na dwa sposoby:

  I. Indywidualnie dla każdego pracownika. W oknie ewidencji czasu pracy na dniu, który ma być dniem wolnym w związku ze świętem przypadającym w sobotę należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję „Zaplanuj dni wolne”.

  Uwaga! Najlepszym sposobem jest wskazanie takiego dnia jeszcze przed wyliczeniem ewidencji czasu pracy (tak, aby plan w tym dniu wynosił 8 godzin.) Jeśli ewidencja została już przeliczona – również można wskazać taki dzień, ale należy wtedy przeliczyć ponownie ewidencję. Komunikat znika po zapisaniu ewidencji czasu pracy.

  Po tej operacji planowany czas pracy powinien zgadzać się z normą:

  II. Zbiorczo dla wszystkich pracowników w danej firmie. Dzień wolny można również wskazać dla wszystkich pracowników zbiorczo w zakładce: Dane podstawowe > [011] Święta i dni wolne > zakładka „Dni wolne”. Po wybraniu „+”, zgodnie z poniższym przykładem, należy wskazać wybrany dzień wolny.

  Jak przywrócić wprowadzone zmiany?

  Jeżeli dodatkowy dzień wolny został wskazany omyłkowo – należy przywrócić plan ten dzień w harmonogramie rocznym:
  Rozliczenia > [202] Harmonogram roczny.
  W podanym przykładzie (na rysunku jest to dzień 10 listopada) w harmonogramie rocznym zamiast planowanych 8 godzin jest 0.

  Aby przywrócić 8 godzin planu na ten dzień należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na danej dacie i wpisać żądaną wartość (08:00). Następnie zapisać harmonogram ze zmianami.

 • Zmiana minimalnej dziennej stawki za wyżywienie w Niemczech (SvEV) w systemie 4Trans

  W zawiązku z licznymi pytaniami z Państwa strony dotyczącymi możliwości zmiany minimalnych stawek dziennych za wyżywienie na terytorium Niemiec, poniżej zamieszczamy krótką instrukcję ich edycji w aktualnej wersji programu 4Trans.
  Minimalne stawki za wyżywienie oraz za zakwaterowanie zgodnie z wytycznymi na stronie Niemieckiego Urzędu Celnego (zoll.de) wykorzystywane są do rozliczania minimalnego wynagrodzenia za czas pracy na terytorium Niemiec. W Niemieckim rozporządzeniu SvEV zmianie uległa stawka za wyżywienie z 229 euro miesięcznie (7,63 euro dziennie) na 236 euro miesięcznie (7,87 euro dziennie).  Opisane stawki są definiowane za pomocą opcji „Minimalna stawka dzienna w innych krajach (311)” w menu „Rozliczenia”.

  Aby zmodyfikować minimalną stawkę dzienną dla Niemiec należy wykonać następujące czynności:

  1. Wybrać opcję „311 Minimalna stawka dzienna w innych krajach” w menu Rozliczenia.

  2. Na poniżej przedstawionym oknie w zaznaczonym filtrze wybrać wyświetlanie wszystkich zdefiniowanych stawek w systemie:

  Minimalna stawa dzienna w innych krajach

  3. Następnie przejść do edycji obecnie obowiązującej stawki dla Niemiec poprzez wybranie opcji „Edytuj…” z menu pod prawym przyciskiem myszy lub poprzez podwójne kliknięcie:

  Minimalna stawa dzienna w innych krajach1
  4. W oknie edycji obowiązującej stawki należy ustawić miesiąc i rok zakończenia w zaznaczonym polu „Data do”, a następnie zapisać i zamknąć okno edycji:

  Stawki edycja rekordu

  5. Używając przycisku (znajdującego się w lewym górnym rogu okna) dodać nową stawkę obowiązującą od stycznia 2016 na czas nieokreślony:

  Stawki nowy rekord

  6. Po zapisaniu i zamknięciu przedstawionego przykładu powinny się pojawić na liście dwie stawki dla Niemiec, a nowe stawki dzienne będą uwzględniane przez program automatycznie od stycznia 2016:

  Minimalna stawa dzienna w innych krajach2

 • Dziesięć pytań o odpoczynek na promie

  Autor: Mateusz Włoch, Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń

  Data publikacji: 06-05-2016

  Firmy transportowe na co dzień borykają się z trudną tematyką jaką jest odbieranie odpoczynków na promie. Trenerzy naszej firmy, którzy odpowiedzialni są za szkolenia kierowców przekazują, że podczas tych szkoleń najwięcej pytań pada właśnie odnośnie kwestii związanych z odpoczynkami odbieranymi na promie. W dalszej części artykułu postaram się przedstawić odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

  Jakie są warunki do odebrania odpoczynku w przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem?

  Na pierwsze pytanie odpowiada przede wszystkim artykuł 9 pkt. 1 Rozporządzenia 561/2006/WE, który stawia następujące warunki:

  • odpoczynek może zostać przerwany, pod warunkiem, że jest to odpoczynek dzienny regularny
  • przerwanie może nastąpić nie więcej niż dwukrotnie (najczęściej jedną operacją wjazdu oraz jedną operacją zjazdu)
  • przerwania łącznie nie mogą trwać dłużej niż 1 godzinę
  • kierowca podczas tego odpoczynku musi mieć do dyspozycji koję lub kuszetkę.

  Co w przypadku gdy kierowca nie ma dostępu do koi lub kuszetki?

  Gdy podczas przebywania na promie, bądź w pociągu kierowca nie ma zapewnionego dostępu do koi, bądź kuszetki to zgodnie z Dyrektywą 2002/15/WE  art. 3 lit. b) taki czas należy traktować jako okresu gotowości i zaznaczyć na tachografie pod symbolem  Obraz5 .

  Co to jest odpoczynek dzienny regularny?

  Analizując te warunki warto przedstawić jakie odpoczynki możemy nazwać odpoczynkami regularnymi (zgodnie z art. 4 Rozp. 561/2006/WE). Zgodnie z definicją regularny dzienny okres odpoczynku to:

  • odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin, lub
  • odpoczynek odebrany w dwóch częściach, z czego pierwsza musi trwać co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 godzin

   

  Prawidłowy przykład odebrania odpoczynku regularnego na promie w pojedynczej obsadzie:

  Obraz1

  W przypadku odbierania odpoczynków na promie należy pamiętać, że tak samo jak w przypadku innych odpoczynków dziennych całość odpoczynku, czyli suma:

  • czasu odpoczynku przed wjazdem
  • czasu odpoczynku na promie/pociągu
  • czasu odpoczynku po zjeździe

  ma zmieścić się w okresie 24 godzin od momentu rozpoczęcia pracy, po poprzednim prawidłowym odpoczynku. Wynika z tego, że planując trasę w przypadku wykorzystywania odpoczynku 11-godzinnego w pojedynczej obsadzie czas od rozpoczęcia pracy do dotarcia do porty nie powinien przekraczać 12 godzin, uwzględniając 1 godzinę na wjazd i zjazd.

  W przypadku odbierania odpoczynków regularnych w dwóch częściach na promie – którą część można przerwać – 3 czy 9-godzinną?

  Odpowiedzi udziela europejska wytyczna nr. 6, która mówi, że liczba przerwań (maksymalnie dwóch) dotyczy całego regularnego dziennego okresu odpoczynku wykorzystywanego w dwóch częściach, a nie jego poszczególnych części. Oznacza to, że przerwać operacją wjazdu, a następnie zjazdu możemy pierwszą (min. 3 godz.) lub drugą część odpoczynku (min. 9 godz.), ale nie obie jednocześnie.

  Przykład prawidłowo odebranego odpoczynku na promie w pojedynczej obsadzie. Odpoczynek odbierany w dwóch częściach 3 godz. + 9 godz., na promie przerwana została druga część:

  Obraz2

  Co z odpoczynkiem na promie oraz załogą?

  Przepisy pozostają tutaj nieugięte. Odpoczynek dzienny 9-cio godzinny w załodze nie został w nich zdefiniowany jako odpoczynek regularny. Z tego powodu nawet w załodze powinno się odbierać odpoczynek regularny, czyli co najmniej 11 godz. Alternatywnie odpoczynek regularny odebrany w dwóch częściach, z czego pierwsza trwa co najmniej 3 godz., a kolejna co najmniej 9 godz. Potwierdza to również wspomniana już wcześniej wytyczna nr. 6, która pozwala tylko na odpoczynek 11 godz. lub 3 godz. + 9 godz. na promie.

  Przykład prawidłowego odpoczynku na promie w załodze:

  Obraz3

  Warto zauważyć, że planując trasę kierowców w załodze bezpieczny czas na dotarcie do portu to 18 godzin (w przypadku planowanego odpoczynku 11 godz. na promie). Kierowcy w podwójnej obsadzie odpoczynek odbierają nie w ciągu 24, a w okresie 30 godzin od rozpoczęcia pracy po uprzednim prawidłowym odpoczynku. Dodatkowo bezpiecznie zostawić 1 godzinę czasu na wjazd i zjazd.

   

  Czy możliwe jest wykorzystanie skróconego odpoczynku dziennego na promie?

  Jest to wyjątkowa sytuacja i możliwa tylko w momencie, gdy prom płynie więcej niż 9-godzin, a przynajmniej 9 godzin z czasu spędzonego na promie mieści się w ciągu 24-godzin od rozpoczęcia pracy.

   Co z odpoczynkami tygodniowymi na promie?

  W Internecie pojawiły się informacje o tym, że Sąd w Polsce  potraktował taką sytuację jako prawidłową, pod warunkiem, że przerwanie mieści się w trakcie 24-godzin od rozpoczęcia pracy po uprzednim odpoczynku. Jednak zgodnie z wytyczną Komisji Europejskiej nr. 6 przerwanie tygodniowego okresu odpoczynku na promie jest niedozwolone:

  „Odstępstwa od art. 8 na podstawie art. 9 ust. 1 nie stosuje się do tygodniowego okresu odpoczynku, czy to skróconego, czy to regularnego.”

  W celu uniknięcia ew. problemów bezpiecznie jest się zastosować do europejskiej wytycznej i nie przerywać odpoczynków tygodniowych wjazdem lub zjazdem z promu.

  W którym momencie kierowca powinien użyć funkcji PROM/POCIĄG w tachografie?

  Kierowca za pomocą funkcji PROM/POCIĄG w tachografie cyfrowym powinien oznaczyć odpoczynek, podczas którego pojazd już znajduje się na promie (zgodnie z ikoną Obraz8 na wszystkich poprzednich przykładach).

  Co z krajem rozpoczęcia i zakończenia?

  Zgodnie z art. 34 rozporządzenia 165/2014/UE (a wcześniej art. 15 rozporządzenia 3821/85/EWG):

  „7. Kierowca wprowadza w tachografie cyfrowym symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy.”

  Najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzanie krajów rozpoczęcia i zakończenia zgodnie z powyższymi przykładami – czyli po dotarciu do portu kierowca wprowadza kraj zakończenia. Kraj rozpoczęcia wprowadza dopiero po zakończonym pełnym odpoczynku dziennym, czyli dopiero przy wyruszaniu w trasę z portu docelowego.

  Jak powinna wyglądać operacja wjazdu/zjazdu z promu?

  Aby uniknąć niepotrzebnych problemów kierowca powinien prawidłowo obsługiwać selektor podczas operacji wjazdu lub zjazdu z promu. Wjazd/zjazd powinien zostać zarejestrowany jako jedna operacja, krótkie postoje podczas podjazdów powinny zostać oznaczone jako „inna praca”.

  Przykład nieprawidłowego operowania selektorem podczas operacji wjazdu/zjazdu, podczas której kierowca oznaczył krótkie postoje jako Obraz9 . Takie oznaczenie może spowodować potraktowanie takich czynności jako 3 osobne przerwania odpoczynku:

  Obraz6

  Przykład prawidłowego operowania selektorem podczas operacji wjazdu/zjazdu. Kierowca krótkie postoje w trakcie wjazdu/zjazdu oznaczył jako Obraz10:

  Obraz7

  Podobnych zagadnień związanych z czasem pracy jest więcej i warto na bieżąco przekazywać kierowcom wiedzę z czasu pracy oraz obsługi tachografów. Nasi trenerzy prowadzą szkolenia w całej Polsce zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą  na stronie www.szkoleniadlatransportu.pl.

 • Wyrównanie do minimalnej krajowej za czas pracy na terytorium innych krajów (Niemcy, Norwegia) można wyliczyć w następujący sposób:

  1. W oknie dodawania/edycji umowy o pracę (menu: "Dane podstawowe -> Pracownicy" -> dodaj lub otwórz do edycji wybranego pracownika) w zakładce: Stawki porównawcze i urlopy w tabeli Naliczaj wyrównanie za czas pracy na terytorium innych krajów wg stawek zaznacz wybrany kraj: Niemcy i/lub Norwegia.
  kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
  Rys. Okno dodawania/edycji umowy o pracę.
  zaznaczenie opcji dla wielu kierowców:
  wróć do zakładki z listą pracowników;
  przy pomocy klawisza lub i lewego przycisku myszy zaznacz wybranych pracowników ( - zaznaczenie wszystkich pracowników);
  kliknij prawym przyciskiem myszy aby wyświetlić rozwijane menu;
  w menu wybierz: Zmień dane dla zaznaczonych rekordów -> Modyfikuj aktualną umowę -> Dodatek za czas pracy na terytorium innego kraju;
  program wyświetli tabelę - zaznacz odpowiedni kraj (Niemcy i/lub Norwegia) - kliknij .

  Istnieje możliwość naliczania dodatku za czas pracy na terytorium innych krajów dla innych rodzajów umów (umowa zlecenie, działalność gospodarcza itp.) - zakładka "Inne umowy" okna dodawania/edycji umowy.

  UWAGA - w okresie obowiązywania innej umowy dodatek za czas pracy na terytorium innych krajów wyliczany jest tylko na podstawie zapisów pobranych z kart kierowcy / wykresówki (wyliczenie w oknie ewidencji czasu pracy jest pomijane).

   

  edycja stawki i zaliczka - kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wybranym kraju - program otworzy okno edycji, w którym można zmienić stawkę oraz wprowadzić kwotę zaliczki;

  Zaliczka jest automatycznie uwzględniana podczas wyliczenia wyrównania za pracę na terytorium innych krajów.
  Opcja: Obniżaj zaliczkę (zastosuj pomniejszenia z zakładki ryczałty) będzie aktywna po wprowadzeniu kwoty zaliczki.

  W trakcie rozliczania kierowcy/ów zalecamy sprawdzenie czy kwota zaliczki była wystarczająca na pokrycie należnego minimalnego wynagrodzenia (raporty: "Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów", "Zestawienie czasu pracy na terytorium Niemiec (umowy o pracę)" i "Zestawienie rozliczeń na terytorium innych krajów (umowy o pracę)").

   

  jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej - uzupełnij pozostałe składniki wynagrodzenia.
  2. Upewnij się czy masz kompletne dane pobrane z karty kierowcy i/lub zeskanowane z wykresówek w rozliczanym okresie czasu.
  3. W oknie ustawień programu w zakładce: Rozliczenia -> Minimalne wynagrodzenie - inne kraje (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia"):
  kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
  Rys. Okno ustawień programu.
  w zależności od potrzeb zaznacz/odznacz opcję: Podczas wyliczenia czasu pracy uwzględniaj tylko zdarzenia jazdy i innej pracy;
  opis:

  opcja zaznaczona - do czasu pracy będzie zaliczana tylko suma zdarzeń jazdy i innej pracy pobranych z karty kierowcy / wykresówki, pozostałe dodatki wynikające z polskich przepisów oraz opcja: Zamieniaj odcinki aktywności (zakładka: "Rozliczenia -> Zamiana zdarzeń") będą ignorowane przez program;

  uwzględniaj zamianę zdarzeń

  opcja zaznaczona - opcja: Zamieniaj odcinki aktywności będzie wyjątkowo uwzględniona przez program;

  opcja niezaznaczona - bez zmian;

  opcja niezaznaczona - uwzględniane będą wszystkie dodatki wynikające z opcji programu.

  jeśli nie chcesz, aby na raporcie: ""Przeliczenie miesięcznej karty pracownika" było wyliczane i wyświetlane "Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za czas pracy na terytorium innych krajów" zaznacz opcję: Nie wykazuj wyrównania za czas pracy na przeliczeniu miesięcznej karty pracownika;
  dalszy etap wyliczania uzależniony jest od wyboru czy: W trakcie wyliczania ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe chcesz pobierać odcinki i państwa docelowe bezpośrednio z delegacji czy z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów;

   

  w oknie ustawień programu "Rozliczenia -> Minimalne wynagrodzenie - inne kraje" dla opcji: W trakcie wyliczenia ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe wybierz: z delegacji.
  4.Dla wybranych kierowców w rozliczanym okresie czasu wprowadź delegacje do programu (menu: "Rozliczenia -> Delegacje") - zwróć uwagę na to, czy prawidłowo zaznaczyłeś wjazdy/wyjazdy na/z terytorium Niemiec i/lub Norwegii (zdarzenia: wyjazd z Polski, zmiana państwa, wjazd do Polski).

  Każda delegacja, z której mają być pobierane odcinki musi mieć zaznaczoną opcję: Uwzględnij minimalną płacę - Niemcy i/lub Uwzględnij minimalną płacę - Norwegia. ("okno dodawania/edycji delegacji" - menu: "Rozliczenia -> Delegacje" lub rozwijane menu delegacji utworzonej na wykresie "tygodniowym" lub "miesięcznym" - menu: "Rozliczenia").

   

   

  w oknie ustawień programu "Rozliczenia -> Minimalne wynagrodzenie - inne kraje" dla opcji: W trakcie wyliczenia ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe wybierz: z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów.
  4.W oknie Wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów (menu: "Rozliczenia") dla rozliczanego pracownika dodaj lub zaimportuj odcinki pobytu w Niemczech i/lub w Norwegii (struktura danych przedstawiona jest w rozdziale: "Wjazdy i wyjazdy z terytorium Niemiec"):
  wprowadzanie wjazdów i wyjazdów w programie:
  kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
  Rys. Dodawanie odcinków pobytu w innych krajach.

  Odcinki wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów rozpoznawane są na podstawie wybranego Państwa odcinka zagranicznego.

   

  importowanie wjazdów i wyjazdów z pliku csv, xls lub xlsx- kliknij: ;
  Import z pliku został przygotowany z myślą o kierowcach, którzy np. w trakcie trasy mogą wypełniać go samodzielnie.

  Istnieje możliwość importu wielu plików jednocześnie dla różnych kierowców - w oknie wyboru pliku przytrzymując klawisz zaznacz za pomocą lewego przycisku myszy wybrane pliki (- zaznacza wszystkie pliki).

   

  kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
  Rys. Wzór układu danych w importowanym pliku.

  Zapamiętaj:
  - odcinki pobytu na terytorium wybranego państwa nie mogą nachodzić się na siebie;
  - kierowca rozpoznawany jest w programie na podstawie numeru służbowego;
  - plik importu może zawierać odcinki wjazdu/wyjazdu z terytorium innych krajów z dowolnego okresu.

  Aby importować pliki Excela typu xlsx należy:
  - posiadać MS Office w wersji 2007 lub wyżej (32bit);
  LUB
  - zainstalować dodatek AccessDatabaseEngine (32bit) (http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=13255).

   

  Jeśli w trakcie importu program wyświetli powyższy komunikat:
  kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
  Rys. Komunikat o nie powodzeniu importu.
  kliknij ;
  w kolejnym oknie kliknij LPM na linku: Zobacz błędy (rys. poniżej):
  kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
  Rys. Jak wyświetlić informację o przyczynie błędu.

   

  Zarówno dla Wariantu I jak i dla Wariantu II od kwoty wyrównania za pracę na terytorium Niemiec można odjąć koszt diet i/lub koszt ryczałtów za nocleg.

  W tym celu niezależnie od wybranego wariantu pobierania odcinków w zależności od potrzeb zaznacz w oknie ustawień programu (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia", grupa: "Rozliczenia -> Minimalne wynagrodzenie - inne kraje") w zakładce: Niemcy następujące opcje:

  Pomniejsz wyrównanie do minimalnej krajowej na terenie Niemiec (MiLoG) o diety za delegację

  Sposób wyznaczania diet uzależniony jest od zaznaczonej opcji (W trakcie wyliczania ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe):

  wariant I "z delegacji" - diety wyznaczane są na podstawie odcinków "niemieckich" pobranych z delegacji wg daty kursu rozliczenia delegacji;
  wariant II "z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów" - diety wyznaczane na podstawie sumy odcinków "Wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów" (menu: "Rozliczenia") dla "państwa odcinka zagranicznego: Niemcy" występujących w tym samym miesiącu;
  Kwoty za diety obliczane są dla "państwa docelowego" wg "kursu kwartalnego" (menu: "Dane podstawowe -> Kursy walut" - zakładka: Kursy kwartalne PLN).

   

  Pomniejsz dietę o kwotę wg stawki na niemieckie ubezpieczenie społeczne (SvEV)

  Po zaznaczeniu tej opcji od kwoty diety odejmowana jest kwota Stawki wyżywienia, która zdefiniowana jest dla Niemiec w rejestrze: "Minimalna stawka dzienna w innych krajach" (menu: "Rozliczenia").

  Zgodnie z niemiecką ustawą: "Sozialversicherungsentgeltverordnung - SvEV" od kwoty diet należy odliczyć najniższą miesięczną kwotę na wyżywienie wymienioną w ustawie. W programie stawka wyżywienia przyjęta jest jako 1/30 miesięcznej kwoty.

  Kwota diety pomniejszana jest proporcjonalnie o kwotę stawki wyżywienia, czyli od 1,5 diety odejmowane jest 1,5 stawki wyżywienia.

   

  Pomniejsz wyrównanie do minimalnej krajowej na terenie Niemiec (MiLoG) o ryczałty za nocleg w delegacji

  Sposób wyznaczania ryczałtów za nocleg uzależniony jest od zaznaczonej opcji (W trakcie wyliczania ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe):

  wariant I "z delegacji" - kwoty ryczałtów za nocleg, podobnie jak diety, wyznaczane są na podstawie odcinków "niemieckich" pobranych z delegacji wg daty kursu rozliczenia delegacji;
  wariant II "z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów" - ryczałty za nocleg wyznaczane są w zależności od opcji:
  noclegi wg państwa odcinka zagranicznego - niezależnie od wybranego państwa docelowego w czasie pobytu na terytorium Niemiec ryczałt za nocleg rozliczany jest wg Niemiec;

  lub

  noclegi wg państwa docelowego z rejestru - w czasie pobytu na terytorium Niemiec ryczałt za nocleg rozliczany jest wg państwa docelowego.
  Kwoty ryczałtów za nocleg obliczane są wg kursu kwartalnego (menu: "Dane podstawowe -> Kursy walut" zakładka: Kursy kwartalne PLN).

  Pomniejsz ryczałt o kwotę wg stawki na niemieckie ubezpieczenie społeczne (SvEV)

  Po zaznaczeniu tej opcji od kwoty ryczałtu za nocleg odejmowana jest kwota Stawki za nocleg, która zdefiniowana jest rejestrze: "Stawki za ubezpieczenie społeczne w Niemczech" (menu: "Rozliczenia").

  Zgodnie z niemiecką ustawą: "Sozialversicherungsentgeltverordnung - SvEV" od kwoty ryczałtów za nocleg należy odliczyć najniższą miesięczną kwotę na zakwaterowanie wymienioną w ustawie. W programie stawka za nocleg przyjęta jest jako 1/30 miesięcznej kwoty.

   

   

  Zarówno dla Wariantu I jak i dla Wariantu II w czasie pobytu pracownika na terytorium Norwegii można uwzględnić dietę norweską, a od kwoty wyrównania za pracę odjąć koszt diet i/lub koszt ryczałtów za nocleg wyliczonych wg polskich przepisów.

  W tym celu niezależnie od wybranego wariantu pobierania odcinków w zależności od potrzeb zaznacz w oknie ustawień programu (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia", grupa: "Rozliczenia -> Minimalne wynagrodzenie - inne kraje") w zakładce: Norwegia następujące opcje:

  Uwzględniaj diety norweskie przy rozliczaniu wyrównania

  W wyniku zaznaczenia tej opcji na podstawie norweskich odcinków delegacji będzie dodatkowo naliczana i uwzględniana dieta norweska (podwyższa należne minimalne wynagrodzenie).

  Dieta naliczana jest wg przepisów norweskich (1/3 diety za każde rozpoczęte 8 godzin pobytu na terytorium Norwegii).

   

  Dalszy etap uzależniony jest od włączenia powyższej opcji w przeciwnym razie pomniejszanie wyrównania nie będzie dostępne.

  Pomniejsz wyrównanie do diety norweskiej o diety za delegację

  opcja zaznaczona - wyrównanie do diety norweskiej będzie pomniejszane o kwotę diety wyznaczonej na podstawie polskich przepisów;

  opcja niezaznaczona - wyrównanie do diety norweskiej nie będzie pomniejszane o "polską" dietę.

  Sposób wyznaczania diet uzależniony jest od zaznaczonej opcji (W trakcie wyliczania ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe):

  z delegacji - diety wyznaczane są na podstawie odcinków "norweskich" pobranych z delegacji wg daty kursu rozliczenia delegacji;

  "Odcinki" delegacji norweskiej będą traktowane łącznie w obrębie miesiąca kalendarzowego dla delegacji posiadających tą samą datę rozliczenia.
  Podobnie dla delegacji wyznaczanej na podstawie polskich przepisów, "odcinki zagraniczne" norweskie będą traktowane łącznie w obrębie miesiąca kalendarzowego dla delegacji z tą samą datą rozliczenia.
  W przypadku różnej daty rozliczenia "odcinki" delegacji norweskiej oraz "odcinki zagraniczne" norweskie delegacji wyznaczanej wg polskich przepisów będą traktowane oddzielnie.

  Opcja: Traktuj odcinki zagraniczne delegacji zagranicznej (łącznie, oddzielnie) (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia", zakładka: "Delegacje") nie ma wpływu na powyższe wyliczenie.

   

  z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów - diety wyznaczane są na podstawie sumy norweskich odcinków "Wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów" (menu: "Rozliczenia") występujących w tym samym miesiącu;
  Kwoty za diety obliczane są dla państwa docelowego wg kursu kwartalnego (patrz: "Kursy walut -> Kursy kwartalne PLN").

  Pomniejsz wyrównanie do diety norweskiej o ryczałty za noclegi w delegacji

  opcja zaznaczona - wyrównanie do diety norweskiej będzie pomniejszane o kwotę ryczałtów za noclegi;

  opcja niezaznaczona - wyrównanie do diety norweskiej nie będzie pomniejszane o kwotę ryczałtów za noclegi.

  Sposób wyznaczania ryczałtów za nocleg uzależniony jest od zaznaczonej opcji (W trakcie wyliczania ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe):

  z delegacji - kwoty ryczałtów za nocleg, podobnie jak diety, wyznaczane są na podstawie odcinków "norweskich" pobranych z delegacji;
  z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów - ryczałty za nocleg wyznaczane są w zależności od opcji:
  noclegi wg państwa odcinka zagranicznego - niezależnie od wybranego państwa docelowego w czasie pobytu na terytorium Norwegii ryczałt za nocleg rozliczany jest wg Norwegii;

  lub

  noclegi wg państwa docelowego z rejestru - w czasie pobytu na terytorium Norwegii ryczałt za nocleg rozliczany jest wg państwa docelowego.
  Kwoty ryczałtów za nocleg obliczane są wg kursu kwartalnego (menu: "Dane podstawowe -> Kursy walut" zakładka: Kursy kwartalne PLN).

  Zaliczaj nadwyżki diet i ryczałtów za nocleg do wynagrodzenia minimalnego za czas pracy

  opcja zaznaczona - wyrównanie do minimalnej jest sumą należnego wynagrodzenia minimalnego oraz diety norweskiej. Suma ta pomniejszana jest o wypłacone wynagrodzenie, zaliczki oraz diety i ryczałty wyliczone wg polskich przepisów;

  W skrócie: program podczas wyliczania wyrównania do minimalnej *może* zaliczać nadwyżkę wypłaconych polskich diet i ryczałtów ponad diety norweskie do minimalnego wynagrodzenia norweskiego za czas pracy.

  opcja niezaznaczona - wyrównanie do minimalnej jest sumą należnego wynagrodzenia minimalnego oraz diety norweskiej pomniejszonej o kwotę diet i ryczałtów wyliczonych wg polskich przepisów (w przypadku, gdy suma "polskich" diet i ryczałtów przekroczy wartość diety norweskiej program przyjmie wartość różnicy równą zeru). Od otrzymanego wyniku odejmowane jest wypłacone wynagrodzenie i zaliczki.

  W skrócie: program podczas wyliczania wyrównania do minimalnej *nie może* zaliczać nadwyżki wypłaconych polskich diet i ryczałtów ponad diety norweskie do minimalnego wynagrodzenia norweskiego za czas pracy. W tym przypadku wyrównanie za czas pracy jest naliczane niezależnie od wyrównania za diety.

   

   

  5. Niemcy - formularz wydruku (polsko-niemieckiego) Powiadomienia dla Bundesfinanzdirektion West dostępny jest pod przyciskiem (menu: "Rozliczenia -> Wjazdy i wyjazdy z terytorium innego kraju").

  Obecnie (lipiec 2015) w przypadku Norwegii nie jest wymagane powiadomienie dla służb norweskich.

   

  kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
  Rys. Druk powiadomienia dla Bundesfinanzdirektion West (wycinek).
  6. Przechodzimy do wyliczenia godzin pracy na terytorium innych krajów uwzględniającego opcje pomniejszania wyrównania do minimalnej krajowej o diety i/lub ryczałty za nocleg w delegacji (menu: "Rozliczenia -> Ewidencja czasu pracy"):
  wybierz rok, miesiąc, kierowcę, a następnie kliknij .
  kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
  Rys. Ewidencja czasu pracy.

  Odcinki czasu pracy pobierane z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów:
  Za każdym razem gdy zmienisz (dodasz) wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów wylicz ponownie ewidencję czasu pracy.

  Odcinki czasu pracy pobierane z delegacji:
  Każda zmiana lub wprowadzenie nowej delegacji wymaga ponownego wyliczenia ewidencji czasu pracy.

   

  7. Na wydruku: "Przeliczenie miesięcznej karty pracownika" (okno ewidencji miesięcznej - przycisk: ) program automatycznie wyliczy i wyświetli wyrównanie za czas pracy na terytorium innych krajów.

  Zamiast Wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za czas pracy - Niemcy/Norwegia może być wyświetlona Zaliczka za czas pracy - Niemcy/Norwegia jest to uzależnione od tego, czy została wprowadzona dla wybranego pracownika zaliczka w zakładce: "Stawki porównawcze i urlopy" okna dodawania/edycji umowy o pracę (menu: "Dane podstawowe -> Pracownicy").

  Kwota wyrównania za czas pracy na terytorium innych krajów uwzględnia opcje pomniejszania do minimalnej krajowej o diety/ryczałty za nocleg w delegacji (szczegółowe rozliczenie dostępne jest w raporcie "Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów" patrz opis poniżej).

  Pomimo wykazania godzin pracy w innych krajach (Niemcy, Norwegia) wyrównanie nie będzie wyświetlane w następujących sytuacjach:
  - jeśli stawka zaszeregowania będzie większa lub równa "minimalnej krajowej" określonej w przepisach danego kraju;
  i/lub
  - jeśli kwota diet/ryczałtów za nocleg z delegacji przekroczy lub będzie równa "minimalnej krajowej" (w zależności od opcji programu).

   

  kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
  Rys. Przeliczenie miesięcznej karty pracy.
  8. Szczegółowe rozliczenie wyrównania/pomniejszenia wynagrodzenia za czas pracy na terytorium innych krajów dostępne jest w tłumaczonym na lokalny język raporcie: Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów (menu: "Raporty -> Rozliczenia"), który zawiera następujące dane:

  Raport można wygenerować zarówna dla umów o pracę jak i pozostałych umów - w oknie wywołania raportu zaznacz odpowiednie opcje.

   

  zestawienie wjazdów i wyjazdów na/z terytorium danego kraju;
  zestawienie czasu pracy;
  podsumowanie wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium wybranego kraju;
  szczegółowe rozliczenie podróży służbowej (opcja w oknie wywołania raportu) wyświetlane na kolejnej stronie raportu:
  suma kwot pomniejszenia diet/ryczałtów w zależności od wybranych opcji w oknie ustawień programu;

  Wyrównanie, należne i wypłacone wynagrodzenie za czas pracy na terytorium innych krajów:
  wyliczane jest wg kursu kwartalnego zgodnie z art. 107 Rozporządzenia (EWG) 574/72.

  Diety i ryczałty za nocleg dla opcji pobierania odcinków i państw docelowych z delegacji:
  wyliczane są wg kursu daty rozliczenia poszczególnych delegacji.

  Diety i ryczałty za nocleg dla opcji pobierania odcinków i państw docelowych z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów:
  wyliczane są wg kursu kwartalnego zgodnie z art. 107 Rozporządzenia (EWG) 574/72.

  Kurs kwartalny jest automatycznie pobierany przez program - dostępny w menu "Dane podstawowe - > Kursy walut" zakładka: Kursy kwartalne PLN.

   

  kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
  Rys. Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów - Niemcy.
  kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
  Rys. Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów - Norwegia.
  9.Pozostałe raporty:
  "Zestawienie czasu pracy na terytorium innych krajów (inne umowy)" - zestawienie wyników wyliczenia wyrównania do minimalnej krajowej za czas pracy oraz świadczeń z tytułu podróży służbowych. Raport wyświetla wyniki tylko dla okresów innej umowy zawartych w okresie generowania raportu;
  "Zestawienie czasu pracy na terytorium Niemiec (umowy o pracę)" - zestawienie wyników wyliczenia należnego wynagrodzenia minimalnego, wypłaconego wynagrodzenia, zaliczki, świadczeń z tytułu podróży służbowych oraz wyrównania za czas pracy na terytorium Niemiec. Raport wyświetla wyniki tylko dla okresów umowy o pracę zawartych w okresie generowania raportu;
  "Zestawienie rozliczeń na terytorium innych krajów (umowy o pracę)" - zestawienie końcowych wyników rozliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium wybranego kraju. Raport wyświetla wyniki tylko dla okresów umowy o pracę zawartych w okresie generowania raportu.

   

 • Poradnik zawiera opis kroków jakie należy podjąć przed i po aktualizacji do systemu Windows® 10, aby program 4Trans działał prawidłowo.

   

  Przed aktualizacją do Windows® 10

   

  1.Zaktualizuj program: 4Trans do wersji 4.3.1 lub wyższej.

  2.Bezwzględnie wymagane utworzenie kopii zapasowej bazy danych programu 4Trans.

  Kopia bazy danych może być wykonana tylko na komputerze, na którym zainstalowany jest serwer 4Trans.

   

  zaloguj się do programu 4Trans na konto użytkownika posiadającego uprawnienia do "panelu administracyjnego".

  Domyślne konto administratora:
  login: "administrator";
  hasło: "admin".

   

  otwórz okno ustawień programu (menu: "Dane podstawowe -> [014] Ustawienia"), a następnie przejdź do zakładki: "Panel administracyjny -> Ustawienia kopii bazy";

  ustaw: Folder kopii bazy;

  Producent programu zaleca, aby kopia bazy danych została wykonana/przeniesiona na zewnętrzny nośnik (pendrive, dysk zewnętrzny, inny komputer).

  Podczas testowania aktualizacji do Windows® 10 zdarzały się przypadki, w których system wykasował wszystkie dane z dysku.

   

  przejdź do zakładki: "Panel administracyjny -> Serwis".

  kliknij przycisk: ;

  zaznacz opcję: Utwórz tylko kopię bazy danych (*.bak) (rys. poniżej):

  <%TOOLTIP2%>

  Rys. Ustawienia programu -> Panel administracyjny -> Serwis.

  kliknij .

  sprawdź, czy pliki kopii bazy danych zostały prawidłowo utworzone we wskazanym wcześniej katalogu;

  zrób kopię zapasową plików cyfrowych oraz skanów wykresówek:

  ścieżka, w której przechowywane są powyższe pliki podana jest w zakładce: "Panel administracyjny -> Ścieżki": Ścieżka plików modułu TachoScan;

  Zalecamy wykonanie kopii zapasowej innych ważnych plików/dokumentów.

   

  odepnij zewnętrzny nośnik (na którym wykonałeś kopię zapasową) od komputera.

   

   

  Aktualizacja do Windows® 10

  Po utworzeniu kopii bazy danych można przystąpić do aktualizacji systemu.

  Jeśli nie wiesz jak dokonać aktualizacji skontaktuj się ze swoim informatykiem (administratorem systemu).

  Firma Inelo nie odpowiada za problemy wynikłe podczas aktualizacji systemu do Windows® 10 - prosimy kontaktować się z serwisem firmy Microsoft®.

  Darmowa aktualizacja dostępna jest do dnia: 28 lipca 2016 roku.

   

   

   

   

   

  Po aktualizacji do Windows® 10

  Sprawdź, czy program 4Trans uruchamia się na MSDE 2000 oraz czy działa poprawnie.

   

   

  Przewidujemy dwa warianty:

   

   

   

  © 2002 - 2015 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone

Skontaktuj się z nami!

Facebook